Easy PDPA Logo
Investor and Director PDPA Package

สำหรับบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีผู้ถือหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในหลายกรณีไม่ว่าจะเป็น การส่งหนังสือการประชุม การยืนยันตัวตนในการแสดงสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นที่จะเข้าใช้สิทธิต่างๆ การแจ้งเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงในสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นยังมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ เช่น การส่งหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือบอกกล่าวอื่นๆ การคิดคำนวณและการจ่ายค่าตอบแทน ล้วนจำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น บริษัทจำเป็นต้องมีการจัดทำ Privacy Policy ในการประกาศแจ้งสำหรับการใช้และเก็บข้อมูลเหล่านี้ เอกสารทั้งหมด ได้ถูกรวบรวมไว้ใน Investor Relation PDPA Package ที่พร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปใช้งานได้แล้ววันนี้

Investor and Director PDPA Package

แพ็ครวบรวมเอกสารด้าน PDPA ไว้ครบทุกอย่างสำหรับบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


ซื้อทั้งแพ็คจบในราคาเดียว 2,499 บาท


สิ่งที่จะได้รับ

  • Investor Privacy Policy (ใช้สำหรับประกาศแจ้งนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น)
  • Director Privacy Policy (ใช้ช้สำหรับประกาศแจ้งกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ)
  • Instructions (วิธีการใช้งานเอกสารต่างๆ)
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Privacy Policy
ถ้าคุณมีเว็บไซต์ และมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ตามกฎหมาย PDPA คุณจำเป็นต้องมี Privacy Policy นี้ ในการแจ้งให้ลูกค้าทราบ
HR Privacy Policy Package
แพ็คที่รวบรวมเอกสารด้าน PDPA ไว้ครบทุกอย่างสำหรับ HR ไม่ว่าจะเป็นโนบายฝั่ง HR, เอกสารที่ใช้ในกระบวนการว่าจ้าง รวมไปถึงการขอ Consent
Cookies Policy Package
เว็บไซต์ที่มีการใช้ Cookies จะต้องมีการแจ้ง Cookies Policy ให้ผู้เข้าใช้เว็บทราบ
CCTV Policy
ไม่ว่าคุณจะเป็นร้านค้าหรือบริษัท ที่ติดตั้ง CCTV ที่เก็บรูปใบหน้า ของผู้อื่น ตามกฎหมาย
Marketing & Event PDPA Package
ถ้าหากคุณมีการทำการตลาดแบบออนไลน์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือมีการจัดอีเว้นท์ต่างๆ แพ็คเกจนี้สร้างมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคุณ
Procurement & Vendor PDPA Package
ในกรณีที่มีการจัดซื้อหรือติดต่อและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากภายนอก จำเป็นต้องมีการ แจ้งนโบบายของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยทุกครั้ง
Visitor & Building PDPA Package
สำหรับฝ่ายอาคารหรือสถานที่ ที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อ แลกบัตร ติด CCTV รวมถึงการ ตรวจวัดอุณหภูมิในสถานการณ์ COVID 19 จำเป็นต้องมีการแจ้งนโยบายส่วนบุคคลด้วยทุกครั้ง
Data Processing Agreement
เมื่อคุณมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้อื่น หรือรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่ง แบบฟอร์มนี้
DPO Working Documents Package
ทุกบริษัทที่มี DPO จำเป็นต้องมีเอกสารนี้ เพื่อใช้สำหรับการบันทึกเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล การส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการหรือแบบฟอร์มสำหรับแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลที่ข้อมูลมีการรั่วไหล
PDPA Consultation
เพิ่มความรู้ PDPA อย่างถูกต้อง ให้กับองค์กรของคุณ ผ่าน EasyPDPA Workshop
easy cookies banner
easy cookies logo
ถ้าคุณมี Cookies ติดตั้งบนหน้าเว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ Cookies และต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ EasyCookies Popup สามารถช่วยคุณจัดการได้ง่ายๆ เพียง 5 นาที
ถ้าคุณมี Cookies ติดตั้งบนหน้า เว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่ตาม กฎหมายที่ต้องแจ้งรายละเอียด...