Easy PDPA Logo

หากบริษัทคุณเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ-นามสกุล ประวัติการศึกษา เลขบัตรประชาชน) หรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (เช่น ข้อมูลสุขภาพ, ประวัติอาญชากรรม, ลายนิ้วมือ) ของผู้สมัครงานหรือพนักงาน ในระหว่างกระบวนการคัดเลือก สัมภาษณ์ และทำสัญญาจ้าง บริษัทของคุณมีหน้าที่ตามกฎหมาย PDPA ต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ในการเก็บ ใช้ และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของคุณด้วย Recruitment Privacy Policy, HR Privacy Policy และต้องขอความยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ผ่าน Consent Form

HR Privacy Policy Package

แพ็ครวบรวมเอกสารด้าน PDPA ไว้ครบทุกอย่างสำหรับ HR

ซื้อทั้งแพ็ค จบในราคาเดียวเพียง  3,499 บาท

สิ่งที่จะได้รับ

  • HR Privacy Policy (ใช้สำหรับประกาศแจ้งพนักงานปัจจุบัน)
  • Recruitment Privacy Policy (ใช้ในระหว่างกระบวนการรับสมัครพนักงาน)
  • Employee's Consent form (ใช้เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว)
  • Instructions (วิธีการใช้งานเอกสารต่างๆ)

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Privacy Policy
ถ้าคุณมีเว็บไซต์ และมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ตามกฎหมาย PDPA คุณจำเป็นต้องมี Privacy Policy นี้ ในการแจ้งให้ลูกค้าทราบ
CCTV Policy
ไม่ว่าคุณจะเป็นร้านค้าหรือบริษัท ที่ติดตั้ง CCTV ที่เก็บรูปใบหน้า ของผู้อื่น ตามกฎหมาย
Marketing & Event PDPA Package
ถ้าหากคุณมีการทำการตลาดแบบออนไลน์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือมีการจัดอีเว้นท์ต่างๆ แพ็คเกจนี้สร้างมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคุณ
Procurement & Vendor PDPA Package
ในกรณีที่มีการจัดซื้อหรือติดต่อและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากภายนอก จำเป็นต้องมีการ แจ้งนโบบายของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยทุกครั้ง
Investor & Director PDPA Package
บริษัทมหาชนในตลาดหลักทัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแจ้งถึงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ
Visitor & Building PDPA Package
สำหรับฝ่ายอาคารหรือสถานที่ ที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อ แลกบัตร ติด CCTV รวมถึงการ ตรวจวัดอุณหภูมิในสถานการณ์ COVID 19 จำเป็นต้องมีการแจ้งนโยบายส่วนบุคคลด้วยทุกครั้ง
Data Processing Agreement
เมื่อคุณมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้อื่น หรือรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่ง แบบฟอร์มนี้
DPO Working Documents Package
ทุกบริษัทที่มี DPO จำเป็นต้องมีเอกสารนี้ เพื่อใช้สำหรับการบันทึกเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล การส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการหรือแบบฟอร์มสำหรับแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลที่ข้อมูลมีการรั่วไหล
PDPA Consultation
เพิ่มความรู้ PDPA อย่างถูกต้อง ให้กับองค์กรของคุณ ผ่าน EasyPDPA Workshop
easy cookies banner
easy cookies logo
ถ้าคุณมี Cookies ติดตั้งบนหน้าเว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ Cookies และต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ EasyCookies Popup สามารถช่วยคุณจัดการได้ง่ายๆ เพียง 5 นาที
ถ้าคุณมี Cookies ติดตั้งบนหน้า เว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่ตาม กฎหมายที่ต้องแจ้งรายละเอียด...