Easy PDPA Logo

หากบริษัทคุณเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ-นามสกุล ประวัติการศึกษา เลขบัตรประชาชน) หรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (เช่น ข้อมูลสุขภาพ, ประวัติอาญชากรรม, ลายนิ้วมือ) ของผู้สมัครงานหรือพนักงาน ในระหว่างกระบวนการคัดเลือก สัมภาษณ์ และทำสัญญาจ้าง บริษัทของคุณมีหน้าที่ตามกฎหมาย PDPA ต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ในการเก็บ ใช้ และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของคุณด้วย Recruitment Privacy Policy, HR Privacy Policy และต้องขอความยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ผ่าน Consent Form

HR Privacy Policy Package

แพ็ครวบรวมเอกสารด้าน PDPA ไว้ครบทุกอย่างสำหรับ HR

ซื้อทั้งแพ็ค จบในราคาเดียวเพียง  3,499 บาท

สิ่งที่จะได้รับ

  • HR Privacy Policy (ใช้สำหรับประกาศแจ้งพนักงานปัจจุบัน)
  • Recruitment Privacy Policy (ใช้ในระหว่างกระบวนการรับสมัครพนักงาน)
  • Employee's Consent form (ใช้เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว)
  • Instructions (วิธีการใช้งานเอกสารต่างๆ)

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Privacy Policy
ถ้าคุณมีเว็บไซต์ และมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ตามกฎหมาย PDPA คุณจำเป็นต้องมี Privacy Policy นี้ ในการแจ้งให้ลูกค้าทราบ
Cookies Policy Package
เว็บไซต์ที่มีการใช้ Cookies จะต้องมีการแจ้ง Cookies Policy ให้ผู้เข้าใช้เว็บทราบ
CCTV Policy
ไม่ว่าคุณจะเป็นร้านค้าหรือบริษัท ที่ติดตั้ง CCTV ที่เก็บรูปใบหน้า ของผู้อื่น ตามกฎหมาย
Marketing & Event PDPA Package
ถ้าหากคุณมีการทำการตลาดแบบออนไลน์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือมีการจัดอีเว้นท์ต่างๆ แพ็คเกจนี้สร้างมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคุณ
Procurement & Vendor PDPA Package
ในกรณีที่มีการจัดซื้อหรือติดต่อและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากภายนอก จำเป็นต้องมีการ แจ้งนโบบายของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยทุกครั้ง
Investor & Director PDPA Package
บริษัทมหาชนในตลาดหลักทัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแจ้งถึงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ
Visitor & Building PDPA Package
สำหรับฝ่ายอาคารหรือสถานที่ ที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อ แลกบัตร ติด CCTV รวมถึงการ ตรวจวัดอุณหภูมิในสถานการณ์ COVID 19 จำเป็นต้องมีการแจ้งนโยบายส่วนบุคคลด้วยทุกครั้ง
Data Processing Agreement
เมื่อคุณมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้อื่น หรือรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่ง แบบฟอร์มนี้
DPO Working Documents Package
ทุกบริษัทที่มี DPO จำเป็นต้องมีเอกสารนี้ เพื่อใช้สำหรับการบันทึกเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล การส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการหรือแบบฟอร์มสำหรับแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลที่ข้อมูลมีการรั่วไหล
PDPA Consultation
เพิ่มความรู้ PDPA อย่างถูกต้อง ให้กับองค์กรของคุณ ผ่าน EasyPDPA Workshop
easy cookies banner
easy cookies logo
ถ้าคุณมี Cookies ติดตั้งบนหน้าเว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ Cookies และต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ EasyCookies Popup สามารถช่วยคุณจัดการได้ง่ายๆ เพียง 5 นาที
ถ้าคุณมี Cookies ติดตั้งบนหน้า เว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่ตาม กฎหมายที่ต้องแจ้งรายละเอียด...