HR Privacy Policy
HR Privacy Policy

HR Privacy Policy

ตลอดระยะเวลาการจ้างงานนับตั้งแต่ การรับสมัคร การทำสัญญาจ้าง การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง จนถึงการยกเลิกสัญญา บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอย่างหลากหลาย ทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (เช่น ชื่อนามสกุล ประวัติการทำงาน คุณสมบัติการทดสอบ การเบิกเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ) และอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม) ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ตาม PDPA ต้องแจ้ง Privacy Policy และต้องขอความยินยอมจากพนักงานดังกล่าว

HR Policy
3,990บาท

เอกสารที่คุณจะได้รับ

  • Recruitment Privacy Policy (ใช้ระหว่างกระบวนการรับสมัครพนักงาน)

  • HR Privacy Policy (ใช้สำหรับประกาศแจ้งพนักงานปัจจุบัน)

  • Employee's Consent form (ใช้เพื่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว)

  • Instructions (วิธีการใช้งานเอกสารต่างๆ)

*คุณจะได้รับทั้งไฟล์ PDF และ Editable MS Words (.docx)