menu

HR Privacy Policy

hr-package

HR Privacy Policy

3,990 บาท

เรียนรู้เพิ่มเติมplay

ตลอดระยะเวลาการจ้างงานนับตั้งแต่ การรับสมัคร การทำสัญญาจ้าง การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง จนถึงการยกเลิกสัญญา บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอย่างหลากหลาย ทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (เช่น ชื่อนามสกุล ประวัติการทำงาน คุณสมบัติการทดสอบ การเบิกเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ) และอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม) ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ตาม PDPA ต้องแจ้ง Privacy Policy และต้องขอความยินยอมจากพนักงานดังกล่าว

แพ็คเกจที่รวบรวมเอกสารสำหรับการทำงานของ HR และ Recruiter

checked

Recruitment Privacy Policy (ใช้ระหว่างกระบวนการรับสมัครพนักงาน)

checked

HR Privacy Policy (ใช้สำหรับประกาศแจ้งพนักงานปัจจุบัน)

checked

Employee's Consent form (ใช้เพื่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว)

checked

Instructions (วิธีการใช้งานเอกสารต่างๆ)