menu

DPO Working Document Package

dpo-package

DPO Working Document Package

4,990 บาท

หากคุณมีความจำเป็นต้องรับ หรือส่งต่อ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดก็ตาม กับบุคคลภายนอกองค์กรของท่าน เช่น การส่งต่อข้อมูลลูกค้าให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เพื่อการจัดส่งสินค้า หรือกรณีที่คุณเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับข้อมูล ต่อมาจากผู้ว่าจ้าง) เพื่อเป็นการรับประกันสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล ควรมีการจัดทำสัญญาข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกัน

แพ็คเกจที่รวบรวมเอกสาร สำหรับการทำงานของ DPO

checked

Internal Report of the Data Breach (เอกสารสื่อสารภายในบริษัทเมื่อมีพนักงานตรวจพบ Data Breach)

checked

DPO Working Paper on the Data Breach Assessment (เอกสารการบันทึกและประเมินเหตุการณ์ Data Breach)

checked

Report Template of the Data Breach to Personal Data Protection Commission (แบบฟอร์มที่บริษัทใช้รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

checked

Template of the Data Subject Notification Letter relating to Data Breach (แบบฟอร์มที่บริษัทใช้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจาก Data Breach)

checked

Data Subject Right Request Form (แบบฟอร์มการใช้สิทธิเจ้าของข้อมูล)

checked

Data Subject Right Response (แบบฟอร์มการตอบรับการใช้สิทธิเจ้าของข้อมูล)

checked

Instructions (วิธีการใช้งานเอกสารต่างๆ)