cctv
cctv

DPO Working Document Package

หากคุณมีความจำเป็นต้องรับ หรือส่งต่อ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดก็ตาม กับบุคคลภายนอกองค์กรของท่าน เช่น การส่งต่อข้อมูลลูกค้าให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เพื่อการจัดส่งสินค้า หรือกรณีที่คุณเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับข้อมูล ต่อมาจากผู้ว่าจ้าง) เพื่อเป็นการรับประกันสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล ควรมีการจัดทำสัญญาข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกัน

DPO Working Documents
4,990บาท

เอกสารที่คุณจะได้รับ

  • Internal Report of the Data Breach (เอกสารสื่อสารภายในบริษัทเมื่อมีพนักงานตรวจพบ Data Breach)

  • DPO Working Paper on the Data Breach Assessment (เอกสารการบันทึกและประเมินเหตุการณ์ Data Breach)

  • Report Template of the Data Breach to Personal Data Protection Commission (แบบฟอร์มที่บริษัทใช้รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

  • Template of the Data Subject Notification Letter relating to Data Breach (แบบฟอร์มที่บริษัทใช้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจาก Data Breach)

  • Data Subject Right Request Form (แบบฟอร์มการใช้สิทธิเจ้าของข้อมูล)

  • Data Subject Right Response (แบบฟอร์มการตอบรับการใช้สิทธิเจ้าของข้อมูล)

  • Instructions (วิธีการใช้งานเอกสารต่างๆ)

*คุณจะได้รับทั้งไฟล์ PDF และ Editable MS Words (.docx)