Data Processing Agreement
Data Processing Agreement

Data Processing Agreement

หากคุณมีความจำเป็นต้องรับ หรือส่งต่อ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดก็ตาม กับบุคคลภายนอกองค์กรของท่าน เช่น การส่งต่อข้อมูลลูกค้าให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เพื่อการจัดส่งสินค้า หรือกรณีที่คุณเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับข้อมูล ต่อมาจากผู้ว่าจ้าง) เพื่อเป็นการรับประกันสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ควรมีการจัดทำสัญญาข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกัน

Data Processing Agreement
1,590บาท

เอกสารที่คุณจะได้รับ

    *คุณจะได้รับทั้งไฟล์ PDF และ Editable MS Words (.docx)