menu

CCTV Privacy Policy

cctv-package

CCTV Privacy Policy

599 บาท

เรียนรู้เพิ่มเติมplay

หากคุณติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ของคุณเพื่อความปลอดภัย ด้วยระบบ CCTV คุณกำลังเก็บภาพถ่ายใบหน้าของคนที่เข้าพื้นที่ ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นคุณมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลนั้นทราบถึงการเก็บข้อมูลเป็น CCTV Privacy Policy

เอกสาร CCTV ภาษาไทย และแปลภาษาอังกฤษ