Easy PDPA Logo

หากคุณติดตั้งกล้อง CCTV ในร้านอาหาร ร้านค้า หอพัก บริเวณบริษัท หรือในพื้นที่ของคุณ ถือว่าคุณเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA ได้แก่ รูปถ่ายใบหน้าของบุคคล ตามกฎหมาย PDPA คุณมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ในการเก็บ ใช้ และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของคุณด้วย CCTV Policy ที่ถูกต้องและครบถ้วน ง่ายๆ ภายใน 2 นาที ผ่านช่องทางที่ทุกคนสามารถเห็นได้ เช่น หน้าทางเข้าบริเวณพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น

CCTV Privacy Policy

ภาษาไทยพร้อมใช้งาน

ข้อมูลครบ จบในราคาเดียวเพียง  1,499 599 บาท


ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Privacy Policy
ถ้าคุณมีเว็บไซต์ และมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ตามกฎหมาย PDPA คุณจำเป็นต้องมี Privacy Policy นี้ ในการแจ้งให้ลูกค้าทราบ
HR Privacy Policy Package
แพ็คที่รวบรวมเอกสารด้าน PDPA ไว้ครบทุกอย่างสำหรับ HR ไม่ว่าจะเป็นโนบายฝั่ง HR, เอกสารที่ใช้ในกระบวนการว่าจ้าง รวมไปถึงการขอ Consent
Marketing & Event PDPA Package
ถ้าหากคุณมีการทำการตลาดแบบออนไลน์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือมีการจัดอีเว้นท์ต่างๆ แพ็คเกจนี้สร้างมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคุณ
Data Processing Agreement
เมื่อคุณมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้อื่น หรือรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่ง แบบฟอร์มนี้
PDPA Consultation
เพิ่มความรู้ PDPA อย่างถูกต้อง ให้กับองค์กรของคุณ ผ่าน EasyPDPA Workshop
easy cookies banner
easy cookies logo
ถ้าคุณมี Cookies ติดตั้งบนหน้าเว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ Cookies และต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ EasyCookies Popup สามารถช่วยคุณจัดการได้ง่ายๆ เพียง 5 นาที
ถ้าคุณมี Cookies ติดตั้งบนหน้า เว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่ตาม กฎหมายที่ต้องแจ้งรายละเอียด...